Εταιρία

1

Η εταιρία ΔΑΙΔΑΛΟΣ ιδρυθηκε ως Ομόρρυθμη Εταιρεία το 1985, από τους Μπάρκα Κωνσταντίνο και Χέρα Νικόλαο.

Παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης κτιρίων (για επαγγελματίες – ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα- και ιδιώτες).

Στόχοι του Γραφείου η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η συνέπεια, η επιστημονική αρτιότητα, και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών, σε εναρμόνιση με τις δικές σας ανάγκες, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας με βάση την υπ’αριθμόν Α.Π. 16354/22-01-18 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιστοιποίηση ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

Πιστοιποίηση ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Πιστοιποίηση 1801:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία)

Πιστοιποίηση CEPA (Pest Management Professional)