Νομικές αλλαγές για τα ανεξόφλητα κοινόχρηστα

O Nόμος 4512/2018, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5/Α΄/17.01.2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», καθιερώνει ως υποχρεωτικό στάδιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, τη διαμεσολάβηση.

 

Ο Νόμος καθιστά υποχρεωτική την υπαγωγή ορισμένων ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης (μέσω νομικά διαπιστευμένου διαμεσολαβητή), καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές (σε αυτή τη κατηγορία εμπίπτουν οι διαφορές για τα ανεξόφλητα κοινόχρηστα – άρθρο 182).

 

Στην περίπτωση που το ένα μέρος της διαφοράς δεν προσέρχεται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και έχει κληθεί νομότυπα προς τούτο, ο διαμεσολαβητής συντάσσει σχετικό πρακτικό και το άλλο μέρος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο, επισυνάπτοντας στην αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Στην τελευταία περίπτωση δύναται να επιβληθεί στο μέλος που δε προσήλθε χρηματική ποινή και επιπλέον δε χρηματική ποινή ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε περίπτωση ήττας του.

Kατεβάστε το νομο εδω.

Leave a Comment